2ธ.ค. 59

 จมูกอิเล็กทรอนิกส์จำแนกพันธุ์กระเทียมไทยจากกลิ่น นวัตกรรมต่อยอดวงการอุตสาหกรรมการเกษตรไทย